IQPC Logo

Global hemsida | Svenska hemsidan | Hjälp!Från nyanländ till nyanställd
– så förkortar du vägen
Mars 3 - 5, 2008 · Kungsholmen Konferens, Stockholm, Sverige


iqpc

Konferensprogram


Program dag 1, 3 mars 2008

09.00 Registrering och morgonkaffe

09.30 Ordföranden Sam Yildirim inleder konferensen

09.40 Praktikfall: Så skapar du en snabb och effektiv väg till fast anställning

Inspireras av Rekryteringsprogrammet, ett av Europas mest framgångsrika projekt inom arbetslivsintegration.

 • Hur föra en dialog med näringslivet och skapa nära samarbete med företag? Så upprätthåller du starka relationer till företag och arbetsgivare.
 • Vikten av att upprätthålla en sammanhållen process hela vägen från förberedande utbildning, via yrkeskurs till företagspraktik.
 • Hur skapa en verksamhet och ett arbetssätt som präglas av tydlighet för alla inblandade parter? Så kommunicerar du så att alla vet vad som krävs och förväntas av dem.
 • Så nås en framgångsrik coachroll som både är ett stöd för arbetstagaren och en trygghet för arbetsgivaren.
 • Hur genomföra kontinuerlig uppföljning och utvärdering som syftar till och skapar ständiga förbättringar av arbetsmodell och verksamhet?
 • Resultat och lönsamhetsredovisning – så sammanställer du unika siffror som gör det lättare att argumentera för vinsterna med projektet.

Magnus Axell, chef för Rekryteringsprogrammet, Utbildningsförvaltningen, Stockholms Stad.

11.00 Förmiddagskaffe

11.30 Ta del av utbildningsföretagens perspektiv och lär dig viktiga steg för att förbättra ert samarbete

 • Så utformas en effektivare arbetsmarknadsutbildning som förkortar vägen till arbete. Metoder, arbetssätt och framgångsfaktorer.
 • Hur kan samarbetet mellan kommun, SFI, näringsliv, arbetsförmedling, och utbildningsföretag bli ännu bättre?
 • Så stöttar du och ställer krav på kursdeltagarna.
 • Så når du framgång även med personer som befi nner sig långt från arbetsmarknaden.

Carina Wiklund Järvi, VD, Elvira Kunskapsutveckling.

12.30 Lunch

13.30 Praktikfall: Lärlingsutbildning för invandrare – ett effektivt sätt att snabbare integreras i det svenska samhället och nå egen försörjning

Erfarenheter från ett lyckat pilotprojekt i Gävle kommun.

 • Viktiga framgångsfaktorer i arbetet med att ta fram en lärlingsutbildning för invandrare.
 • Så skapar du närmare samarbete mellan Vuxenutbildningen/SFI, Socialtjänsten, Invandrarcentrum och Arbetsförmedlingen.
 • Hur praktiskt rekrytera arbetsplatser där chansen till framtida anställning är stor?
 • Hur utforma en yrkesinriktad svenska som lägger grunden för deltagarnas framgång på lärlingsplatser och senare i arbetslivet?
 • Så upprättar du en individuell utbildningsplan tillsammans med företaget.

Anita Andersson, Lennart Grinde och Joost van den Bosch arbetar vid Vuxenutbildningen/SFI i Gävle och är ansvariga för projektet “Mångfald i arbetslivet”.

14.30 Hur öppna dörrarna för fler medarbetare med utländsk bakgrund? – Etnisk mångfald ur ett arbetsgivarperspektiv

 • Hur jobbar arbetsgivarsidan med mångfaldsfrågor idag? Vilka vanliga attityder och föreställningar fi nns?
 • Vad kan näringslivet och arbetsgivare bli bättre på?
 • Hur får du en arbetsgivare att tro på mångfald – så tar du tillvara din möjlighet att påverka arbetsgivarens inställning.
 • Hur sälja in en sökande på rätt sätt – vilken argumentation fungerar bäst för olika arbetsgivare? Så lyfter du fram affärsnyttan och andra fördelar med att ha personal med utländsk bakgrund.
 • Så stödjer du arbetsgivare i att utforma ett arbetssätt om ökar möjligheterna till lyckad rekrytering av arbetskraft med utländsk bakgrund.

Erik Strand, fd VD på Poolia. Genomför idag uppskattade föreläsningar om mångfaldsutveckling i företag och organisationer. Eva Löfgren, Diversity Support, arbetar sedan 1999 som konsult med mångfaldsorientering i arbetslivet.

15.30 Eftermiddagskaffe

16.00 Erik Strand och Eva Löfgren fortsätter

17.00 Konferensens första dag avslutas


Program dag 2, 4 mars 2008

08.30 Morgonkaffe

08.50 Ordförande Sam Yildirim inleder konferensens andra dag

09.00 Individanpassad arbetsmarknadscoachning – så bygger du självförtroende och framtidshopp! Nya infallsvinklar och konkreta idéer!

Utgångspunkten i karin tenelius coachmetod är att det är personens förhållningssätt och inställning som är avgörande för chansen till jobb. Karin Tenelius lär dig som jobbar med att hjälpa människor till arbete, hur du agerar och coachar i linje med denna utgångspunkt.

 • Så hjälper du olika människor att hitta förhållningssätt som väsentligt ökar chanserna till jobb.
 • Hur behålla lösningsfokus i samtal med människor som testat alla möjligheter men misslyckats? Hur kan jag motivera någon som helt gett upp?
 • Vad gör man när man själv upplever någon som hopplös?
 • Så coachar du äldre respektive yngre personer.
 • Hur argumentera med någon som inte förstår att han eller hon är ”kräsen”?
 • Hur hitta en lösning för personer som gömmer sig bakom hälsoproblem, trots att de inte är sjukskrivna?

Karin Tenelius har coachat arbetssökande och tränat arbetsmarknadscoacher i mer än tio år. Hon är aktuell med boken Arbetsmarknadscoaching och driver företagen Jobbkompaniet och Tuff ledarskapsträning.

10.00 Förmiddagskaffe

10.20 Karin Tenelius fortsätter

11.20 Bensträckare

11.30 Praktikfall: Så genomför du tidig kartläggning av nyanländas yrkeskompetens

Erfarenheter från projektet Yrkesbanken i Östergötland.

 • Så genomförs ett utforskande samtal för att få en säkrare bild av den nyanländes yrkeskompetens. Framgångsfaktorer och generella tips.
 • Så tar du tidigt hjälp av yrkeskunniga personer och företag som kontrollerar och kvalitetssäkrar bedömningen av yrkeskompetens.
 • Konkreta modeller och erfarenheter av regional samverkan kring tidigt introduktionsarbete och kartläggning av yrkeskompetens. Fördelar med samverkan över kommungränser.
 • Hur kan samverkan mellan fl yktingmottagning i kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet bli så bra som möjligt?

Under föreläsningen medverkar Yrkesbankens två projektledare Inga-Lill Kennberg och Margot Månsson samt Monica Brodén och Alger Klasson som utvärderat projektet.

12.30 Lunch

13.30 Praktikfall: Förenkla och förkorta vägen från introduktion och arbetsinriktad utbildning till egenförsörjning

Så uppnår du framgångsrika samverkansformer samt fl er och bättre näringslivskontakter.

 • Hur resonerar arbetsgivare idag när det gäller praktikplaster för invandrare?
 • Vilka former fi nns för att engagera och inkludera fl er företag från start? Hur kan företag och organisationer snabbare släppa in nyanlända?
 • Hur kommunicerar du trovärdigt för att väcka motivation och entusiasm hos arbetsgivare?
 • Hur sälja in en sökande på rätt sätt – vilken argumentation fungerar bäst för olika arbetsgivare?
 • Långsiktiga samarbeten – hur skapar du en långsiktig relation med regionala arbetsgivare som ger invandare ökade möjligheter till fast anställning?
 • Erfarenheter av det framgångsrika EU-projektet ”Gränslös kompetens”.
 • Effektivare arbetssätt genom bättre kommunal samverkan – inspireras av praktiska exempel på framgångsrika projekt med goda erfarenheter.

Ingmar Holgersson, praktiksamordnare, Introduktionsenheten, Karlhamns kommun. Ingmar har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring och har dessutom arbetat med arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder i privat sektor.

14.45 Eftermiddagskaffe

15.15 Ingmar Holgersson fortsätter

16.00 Konferensens ordförande Sam Yildirim summerar och avslutar konferensen

[ Anmäl dig nu!] · [ Nästa: Temadag: 5 mars 2008 ]

 

 
iqpc